آقا این رو باید به روز کنید.پنل دامنه یعنی کجا؟چه آدرسی؟اصل کاری رو نگفتی که.