با سلام
سایبر کدرز در نظر دارد تعدادی از دامنه های خود را با شرایط ذیل و به بالاترین پیشنهاد قیمت واگذار نماید:
الف) برای دامنه های خاص قیمت های پایین پذیرفته نمی شود.
=> apkget.ir
=>...