دوسته گلم این کارت درست نیست که بخاطر یک تاپیک زدن شخص اینجوری غرور طرف رو بشکونی.
هیچکس اولش بلد نبوده و با اشتیاق خودش کار رو شروع کرده.

رها خانم هم اشتیاق و علاقه داره میخواد به ماها کمک کنه....