دامنه های
giochat.ir
naderiahmad.ir
izmohammad.ir
mosaver.ir
همگی واگذار شدند