در این مدت مباحثی را تحت عنوان آشنایی با آنالیزورها در طراحی سایت مطرح کردیم و به چند ابزار آنالیز سایت قدرتمند پرداختیم. در چند مقاله نیز به صورت اختصاصی گوگل آنالیتیک را بررسی نمودیم پارامترها و...