یکی از اجزایی که بیشترین کاربرد را در طراحی سایت دارد فرم ها میباشند مانند فرم ثبت نام، فرم خرید آنلاین و ...
در ادامه به چند نکته مهم که با رعایت آنها میتوانید فرم های استاندارد و خوب طراحی کنید،...