اگر زمان ثبت دامنه با این خطا مواجه شوید:
دلیل ایجاد خطای could not get fee for privacy service WHOISTRUSTEE این است که قیمت سرویس WhoisTrustee را تعیین نکرده اید.
جهت تعیین قیمت برای مخفی سازی هویز (WHOIS TRUSTEE) طبق این آموزش لیست قیمت بسازید (ایجاد لیست قیمت در هگزونت)