اگر در پنل هگزونت زمان تغییر dns یا دیگر تغییرات در دامنه با خطای زیر یا خطای مشابه مواجه شدید:
CODE = 541
DESCRIPTION = Invalid attribute value; Cannot copy parameter OWNERCONTACT0 to BILLINGCONTACT0
در این صورت طبق آموزش زیر اقدام کنید:

در بخش Domain Names روی نام دامنه کلیک کنید
در بخش Contacts اطلاعات هویز را وارد و ذخیره کنید.


پس از چند دقیقه خطای فوق برطرف میشود.