ممکن است زمان ثبت یا تمدید یا انتقال دامنه در Hexonet با خطای زیر مواجه شوید:
This item has incorrect settings that can be configured in the shopping cart
INVALID CONTACT [OWNERCONTACT (Cannot create contact due to sanctions restrictions affecting IR (Iran), and/or)]

این خطا بدلیل تحریم ایران توسط بعضی رجیستری ها بوجود می آید. بعضی پسوندها مانند xyz برای ایران قابل ثبت نیست. برای ثبت چنین پسوندهایی باید اطلاعات غیر ایرانی برای هویز دامنه وارد کنید.