اگر در پنل هگزونت با خطای زیر مواجه شدید این آموزش را دنبال کنید:

This item has incorrect settings that can be configured in the shopping cart
CANNOT CREATE USER DEFAULT CONTACT: Missing required attribute; EMAIL

این خطا زمانی رخ میدهد که ایمیل یا دیگر موارد ضروری وارد نشده باشد

در سبد خرید روبروی دامنه مورد نظر روی Configure کلیک کنید.دکمه Update Contacts را کلیک کنید و اطلاعات هویز را تکمیل کنید
با انجام مراحل فوق مشکل برطرف میشود.