اگر در زمان انتقال دامنه به هگزونت با خطای زیر مواجه شدید:
Object status does not allow this operation
Object status prohibits operation
این خطا به این دلیل است که انتقال دامنه قفل است. دامنه در وضعیت فعلی قابل انتقال نیست.
میتونید از دامنه هویز بگیرید اگر وضعیت (status) دامنه clientTransferProhibited است یعنی قابل انتقال نیست.

برای باز کردن قفل انتقال باید با شرکتی که دامنه را ثبت کرده تماس بگیرید