در پنل هگزونت ممکن است با پیغام زیر مواجه شوید:
The domain name is locked until the pending change of registrant transaction finalizes, which will be no later than 2018-08-08 08:08:08

معمولا زمانی که اطلاعات هویز (نام صاحب دامنه) را تغییر دهید دامنه بمدت ۶۰ روز قفل میشود و قابل انتقال به شرکت دیگر نخواهد بود. این پیغام هیچ مشکلی برای دامنه ایجاد نمیکند و جای نگرانی ندارد!
همچنین اگر دامنه تازه ثبت شده باشد و یا اخیرا دامنه را به پنل نمایندگی خود در هگزونت منتقل کرده باشید دامنه تا ۶۰ روز پس از ثبت یا تا ۶۰ روز پس از انتقال قفل میشود و قابل انتقال به شرکت دیگر نخواهد بود.