در پنل هگزونت زمان ثبت یا انتقال دامنه خطای Missing required attribute; ZIP of BILLINGCONTACT0 زمانی رخ میدهد که کد پستی (Zip code) وارد نشده باشد.
در سبد خرید روبروی دامنه مورد نظر روی Configure کلیک کنید.
دکمه Update Contacts را کلیک کنید و اطلاعات هویز را تکمیل کنید
با انجام مراحل فوق مشکل برطرف میشود.