اگر زمان تغییر اطلاعات Contact دامنه خطای زیر را دریافت کردید:

DESCRIPTION = Invalid option value; Registrant remains unchanged; trade is only allowed for change of registrant-name, registrant-organization or registrant-email

نمونه خطا:
کد:
[COMMAND]
COMMAND = TRADEDOMAIN
DOMAIN = talahost.com
OWNERCONTACT0 = P-STU55929401
X-CONFIRM-DA-NEW-REGISTRANT = 1
X-CONFIRM-DA-OLD-REGISTRANT = 1
X-REQUEST-OPT-OUT-TRANSFERLOCK = 0
EOF

[RESPONSE]
CODE = 506
DESCRIPTION = Invalid option value; Registrant remains unchanged; trade is only allowed for change of registrant-name, registrant-organization or registrant-email
EOF
این خطا به این دلیل است که زمان تغییر اطلاعات هویز هیچ یک از بخش های نام (Registrant Name) شرکت (Registrant organization) یا ایمیل (Registrant Email) را تغییر نداده اید. باید یکی از این بخش ها را تغییر دهید تا در سیستم اعمال شود