اگر برای دامنه ای این پیغام را دریافت کردید: Registrar Transfer Lock: This domain cannot be transferred
این پیغام خطا نیست و مربوط به قفل انتقال دامنه است.
با این آموزش میتوانید تنظیمات قفل دامنه را در صورت نیاز تغییر دهید : تغییر وضعیت قفل دامنه در هگزونت