این خطا بدلیل وارد نکردن اطلاعات هویز ایجاد میشود.
در سبد خرید روبروی دامنه مورد نظر روی Configure کلیک کنید.
دکمه Update Contacts را کلیک کنید و اطلاعات هویز را وارد کنید
با انجام مراحل فوق مشکل برطرف میشود.

برای ثبت نام رایگان پنل نمایندگی هگزونت از اینجا اقدام کنید: نمایندگی ثبت دامنه هگزونت