در هگزونت این امکان وجود دارد که دامنه های ثبت شده در شرکت های دیگر را به پنل خود اضافه کرده و dns های دامنه را مدیریت کنید. (ساخت رکورد A , CNAME, TXT و ...)
برای اضافه کردن دامنه باید از بخشDomain Extras --> Dns service اقدام نمایید.
استفاده از سرویس DNS هگزونت هزینه دارد و بصورت ماهانه هزینه سرویس از پنل شما کسر میشود.


برای حذف دامنه از بخش DNS Service کد زیر را در بخش API ACCESS اجرا کنید تا دامنه از پنل حذف شود.
کد:
[COMMAND]
COMMAND = DELETEDNSZONE
DNSZONE = <domain>.
EOF
بجای <domain> نام دامنه مورد نظر را وارد کنید.
اگر پیامی مانند پیام زیر دریافت کنید دامنه از بخش DNS Services حذف میشود:
{
"DESCRIPTION": "Command completed successfully",
"QUEUETIME": "0",
"CODE": "200",
"RUNTIME": "0.124"
}