برای تغییر اطلاعات هویز در هگزونت روی نام دامنه کلیک کنید.

به بخش contact بروید و اطلاعات هویز را به دلخواه تغییر دهید. سپس روی Save کلیک کنید



در صفحه ای که نمایش داده میشود دو گزینه زیر را انتخاب و روی Submit Registrant Change کلیک کنید.
کد:
I'm the current registrant or I am the respective DA, I authorize this change of registrant 
I'm the new registrant or I am the respective DA, I authorize this change of registrant


با انجام مراحل فوق نیاز به تایید ایمیل قبلی نیست.
اطلاعات پس از چند دقیقه در هویز به روز میشوند.
ایمیل جدید باید تایید شود