برای تعیین dns های پیش فرض در پنل هگزونت به بخش Domain Extras --> Default Domain Settings بروید:


در بخش Nameserver Settings for New Domains دی ان اس های مورد نظر خود را وارد و ذخیره (Save) کنید:

از این پس دامنه هایی که ثبت میکنید با dns پیشفرض پنل (dns های فوق) ثبت میشوند.
البته در زمان ثبت امکان تغییر dns هم وجود دارد.