غیرفعال کردن تمدید خودکار دامنه ها در هگزونت

بصورت پیش فرض تمدید خودکار در پنل هگزونت فعال است. در این صورت دامنه ها چند روز قبل از انقضا بصورت خودکار تمدید میشوند.

برای غیرفعال کردن تمدید خودکار به بخش Domain extras --> Default domain settings بروید

برای غیرفعال کردن تمدید خودکار دامنه های جدید در بخش Renewal Mode for New Domains گزینه Behaviour Upon Expiration را از AutoRenew به Expire Domain تغییر دهید. این تنظیم برای دامنه های جدید (دامنه هایی که بعد از این تنظیمات در پنل شما ثبت میشوند یا به پنل شما منتقل میشوند)
برای غیرفعال کردن تمدید خودکار دامنه هایی که قبل از اعمال این تنظیمات در پنل شما ثبت شده اند به بخش لیست دامنه ها بروید و Auto renew را غیرفعال کنید: