برای تنظیم ایمیل های ساخته شده در پلسک میتوانید از طریق آموزش زیر اقدام کنید:
آموزش تصویری تنظیم ایمیل در اوتلوک

آموزش فوق برای سی پنل تهیه شده ولی برای پلسک هم قابل استفاده است