برای نمایش مدت زمانی که سرور روشن است، از دستور uptime استفاده می کنیم
کد:
root@server [~]# uptime
نتیجه چیزی شبیه متن زیر است که تعداد روزها و ساعاتی که سرور روشن بوده را نمایش می دهد :
21:04:56 up 276 days, 51 min, 1 user, load average: 2.00, 1.40, 1.19