برای فعال سازی ssl یا https در مدیریت پرستاشاپ به بخش تنظیمات --> عمومی بروید.
گزینه فعال سازی SSL را فعال کنید و در پایین صفحه دکمه ذخیره را کلیک کنید

مجددا به همان بخش تنظیمات --> عمومی بروید و این بار گزینه فعال سازی SSL در تمامی صفحات را فعال کنید. سپس در پایین صفحه دکمه ذخیره را کلیک کنید.


با انجام مراحل فوق ssl یا https برای پرستاشاپ فعال میشود.