:مجموعه اول
123654.ir
12369.ir
123789.ir
12385.ir
:مجموعه دوم
456321.ir
456852.ir
654123.ir
654852.ir


:مجموعه سوم
789654.ir
789123.ir
7895123.ir

مجموعه چهارم:
852456.ir
987321.ir
987456.ir

کافیست به ترتیب فشرده شدن کلیدهای فوق توجه کنید تا این دامنه ها را هیچگاه فراموش نکنید.
هر مجموعه به صورت کلی واگذار خواهد شد.
قیمت پایه هر دامنه در مجموعه ها فقط 25 هزار تومان
ایمیل [فقط کاربران ثبت نام شده می توانند لینک را ببینند! ] فقط با عنوان numeral مکاتبه نمایید.