با سلام
سایبر کدرز در نظر دارد تعدادی از دامنه های خود را با شرایط ذیل و به بالاترین پیشنهاد قیمت واگذار نماید:
الف) برای دامنه های خاص قیمت های پایین پذیرفته نمی شود.
=> apkget.ir
=> fileget.ir
=> igenerator.pro
ب) مبلغ ابتدا به طور کامل دریافت می شود و سپس کلید انتقال دامنه در اختیار شما قرار می گیرد.
ج) کف قیمت برای تمامی دامنه ها (غیر از دامنه های خاص معرفی شده در بند الف) از 4۰۰ هزارت شروع می شود، لذا خواهشمندیم با قیمت های پایین تر درخواست ثبت ننمایید.
IR
============================
2ne.ir
3ch.ir
7key.ir
24echarge.ir
24visacard.ir
480p.ir
724h.ir
60600.ir
70700.ir
80800.ir
b2x.ir
ccgo.ir
click-news.ir
cryptonator.ir
cs-ip.ir
expressleech.ir
grandcloud.ir
hevc.ir
imdbget.ir
instawatch.ir
iptorrent.ir
iranfreesoft.ir
iranmatnbaz.ir
leechclub.ir
linkdecrypter.ir
mitrade.ir
mp9.ir
n94.ir
navanema.ir
nema-shop.ir
nemashop.ir
pagonde.ir
s01.ir
seekseed.ir
torrentleech.ir
warez-bb.ir
wjunction.ir
x264-bb.ir
x265-bb.ir
x265.ir
============================
Others
============================
cyber-cdn.com
grandrls.com
pagonde.com