با سلام
از این تاریخ شماره حساب ملت و پارسیان ( + شماره کارت های متعلق به آنها) تغییر کرده است.
لطفا به شماره حساب یا شماره کارت های قبلی هیچ مبلغی واریز نکنید.
شماره حساب و شماره کارت های جدید را در اینجا می توانید ببینید : شماره حساب ها