قرار دادن Audio و Video در وب سایت توسط html


ایجاد Video و Audio در سایت توسط کدهای html5 که طراحان وب سایت به راحتی میتوانند در سایت ایجاد نمایند,

فقط کافیست دستورالعمل های زیر را انجام دهید تا در سایت مثال عکس بالا ویدئو و یا صفحه پخش موزیک داشته باشیم :

کد html برای اجرا Video در سایت :

<video width="700" height="420" controls>
<source src="video/movie.mp4" type="video/mp4">
<source src="video/movie.ogg" type="video/ogg">
Your browser does not support the video tag.
</video>

کد html برای اجرا Audio در سایت :

<audio controls>
<source src="music/amin.ogg" type="audio/ogg">
<source src="music/amin.mp3" type="audio/mpeg">
Your browser does not support the audio element.
</audio>

نکته : آدرس ویدئو و موزیکی که در آنجا قرار داده اید با آدرسی که درکد html میباشد صحیح باشد .

سورس:
[فقط کاربران ثبت نام شده می توانند لینک را ببینند! ]