سلام به همگی

تو سایت اصلی یه آموزش رو دیدم که خیلی بدرد کاربرای اینجا (مخصوصاً اونایی که خیلی هک میشن) میخوره.

در ./admin/inc/class_page.php:

کدهای زیر را:

کد PHP:
            <div class="label"{$login_label_width}><label for="password">{$lang->password}</label></div>
            <
div class="field"><input type="password" name="password" id="password" class="text_input" /></div
به:

کد PHP:
            <div class="label"{$login_label_width}><label for="password">{$lang->password}</label></div>
            <
div class="field"><input type="password" name="password" id="password" class="text_input" /></div>

            <
div class="label"{$login_label_width}><label for="pin">کد امنیتی</label></div>
            <
div class="field"><input type="password" name="pin" id="pin" class="text_input" /></div
تغییر بدیندر ./admin/index.php

کدهای زیر رو:

کد PHP:
    if($user['uid'])
    {
        
$query $db->simple_select("users""*""uid='".$user['uid']."'");
        
$mybb->user $db->fetch_array($query);
    } 
به:

کد PHP:
    if($user['uid'])
    {
        
$query $db->simple_select("users""*""uid='".$user['uid']."'");
        
$mybb->user $db->fetch_array($query);
    }
    
    if (isset(
$config['acp_pin']) && $mybb->input['pin'] != $config['acp_pin']) {
        
$default_page->show_login("کد وارد شده صحیح نیست","error");
    } 
تغییر بدینحالا ./inc/config.php رو باز کنید و کد زیر رو هرجا که خواستین قرار بدین:

کد PHP:
$config['acp_pin'] = 'کد امنیتی شما'
باتشكر