در صفحه مدیریت سایت از منوی سمت راست برروی گزینه (نوشته ها) کلیک میکنیم تا صفحه زیر نمایان شود.
در این صفحه تمام پست هایی که تا بحال ایجاد کرده*اید مشاهده میکنید.
برای ویرایش و حذف هر پست،موس خودرا برروی آن برده تا گزینه های مورد نظر در زیر نام پست نمایش داده شود.
-ویرایش یا ویرایش سریع : با انتخاب یکی از این دو مورد میتوانید پست انتخاب شده را ویرایش کنید.
-زباله دان : با انتخاب این گزینه پست انتخاب شده را حذف میکنید.
-نمایش : با این گزینه میتوانید یک پیش نمایش از پست مورد نظر را مشاهده کنید.