با آموزش زیر می توانید دامنه اصلی وبسایت پنل را تغییر دهید.
برای تغییر دامنه اصلی هاست، به پنل هاست وارد شوید

1 - روی Web --> Websites کلیک کنید


2 - روی نام دامنه کلیک کنید


3 - روی Delete کلیک کنید تا سایت حذف شود


4 - در پنل هاست، روی Domains کلیک کنید


5 - روی نام دامنه کلیک کنید


6 - دکمه Delete را کلیک کنید


اگر خطایی مانند خطای زیر دریافت کردید

به این دلیل است که دامنه برای ایمیل استفاده شده است.
باید به بخش Mail --> Domains بروید و دامنه را در آنجا حذف کنید

. اگر زمان حذف دامنه در بخش Mail --> Domains با خطایی مانند خطای زیر مواجه شدید

باید به بخش Mail --> Accoutns بروید و تمام ایمیل های مربوط به این دامنه را حذف کنید.

سپس مجدداً مراحل 4 تا 6 را انجام دهید

7 - به بخش Domains بروید

8 - دکمه Add domain را کلیک کنید


9 - گزینه Domain را کلیک کنید


10 - نام دامنه جدید را در کادر مربوطه وارد کنید و دکمه Add domain را کلیک کنید